Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE  Karkkilan Työväen Näyttämö ry

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. 

Laadittu 7.2.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Karkkilan Työväen Näyttämö ry

Y-tunnus: 1081966-9

osoite: Seppäläntie 18, 03600 Karkkila
Sähköposti karkkilantn@hotmail.com

www.nayttamo.net

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Mika Nikander

Hallituksen puheenjohtaja
Sähköposti mika.tapio@gmail.com 

Puhelin 050-3293694
 

Yhteyshenkilö on rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

 

3. REKISTERIN NIMI

Karkkilan Työväen Näyttämön jäsen- ja markkinointirekisteri 

4. OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Karkkilan Työväen Näyttämö noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista oikeusperustetta henkilötietojen käsittelyä.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että henkilö on esimerkiksi varannut ja/tai ostanut lippuja Karkkilan Työväen Näyttämön tilaisuuksiin, rekisteröitynyt Karkkilan Työväen Näyttämön sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut Karkkilan Työväen Näyttämön asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on yhteydenpito ja tiedottaminen jäsenille ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää muun muassa Karkkilan Työväen Näyttämön toiminnan kehittämiseen, tiedottamiseen  ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Karkkilan Työväen Näyttämön omassa toiminnassa muun muassa tiedonantojen, tapahtumatietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyynnissä, postitse, puhelimitse tai sähköpostitse. 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenrekisteri on yhdistyslain (589/1989) 11 §:ssä tarkoitettu Karkkilan Työväen Näyttämön jäsenluettelo. Jäsenluettelossa on erikseen varsinaisten jäsenten, kunniajäsenten ja kannatusjäsenten tiedot. Jäsenrekisteriin tallennetaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaan hyväksynyt jäsenyyden.

 

Muihin rekistereihin tallennettavia tietoja ovat asiakaspalvelutilanteesta riippuen osa seuraavista tiedoista:

Henkilön etu- ja sukunimi

Asema

Henkilön edustaman organisaation nimi tai yrityksen tai organisaation nimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

www-sivustojen osoitteet

Profiilit sosiaalisen median palveluissa

Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista ja niiden muutoksista

Laskutustiedot

Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö

Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisterin tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyt huolehtivat itse tietojen ajan tasalla pitämisestä. Tietojen ilmoittaminen rekisteriin on mahdollista sähköpostilla (karkkilatn@hotmail.com) , ottamalla yhteyttä reksiterin yhteyshenkilöön tai hallituksen jäseneen.

 

Muihin rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Karkkilan Työväen Näyttämön tietojärjestelmän käyttöoikeuksia ja salasanoja.

Rekisterin käyttöoikeudet on Karkkilan Työväen Näyttämön sisällä rajattu henkilöihin, joidenka tehtävät edellyttävät rekisterin käyttöä.

10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Karkkilan Työväen Näyttämön käytössä, paitsi Karkkilan Työväen Näyttämön käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania, kuten esimerkiksi lipunmyyntiyhteistyökumppania. Palvelu käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin kuin lipunmyynnissä saadut tiedot tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyynti-järjestelmään ja asiakasrekisteriin.

11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai sen yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai sen yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta  Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.